Prečo využiť virtuálne sídlo firmy pri štarte svojho podnikania?

Prečo využiť virtuálne sídlo firmy pri štarte svojho podnikania?

Objasnenie jednej z možností ako môže mladý začínajúci podnikateľ čo najefektívnejšie vyriešiť otázku umiestnenia sídla pre svoju firmu.

Jednou zo základných otázok, s ktorou sa musí popasovať každý mladý začínajúci podnikateľ ešte pre štartom svojho biznisu je, kde bude vykonávať svoju obchodnú činnosť. Mnoho mladých ľudí začína rozbiehať svoj biznis už popri štúdiu, alebo popri zamestnaní v inej firme. Je to spôsob ako pomaličky, ale s istotou pracovať na svojom podnikateľskom nápade a pritom zostať finančne zabezpečený až po dobu, kým nebude vlastný biznis naplno rozbehnutý a nebude zarábať dostatok finančných prostriedkov. Zaobstaranie priestorov, kde sa bude obchodná činnosť realizovať a kde bude zapísané sídlo spoločnosti, je v dnešnej dobe finančne náročná záležitosť. Daný priestor je potreba nielen kúpiť resp. prenajať, ale aj materiálne vybaviť, čo môže pre začínajúceho podnikateľa s obmedzenými zdrojmi predstavovať problém. Jednou z možností je realizácia svojho biznisu z pohodlia svojho domova resp. internátu. Mnoho mladých ľudí štartuje svoje podnikanie poskytovaním služieb prostredníctvom internetu, čo je finančne nenáročné a teda tento spôsob podnikania nevyžaduje vysoké vstupné náklady. V mnohých prípadoch teda ani nie je nutné disponovať reálnym kancelárskym, alebo obchodným priestorom.

Jednou z možností, kde umiestniť sídlo svojej firmy, je využiť v dnešnej dobe medzi podnikateľmi, rozšírenú službu virtuálneho sídla. Význam, princíp a fungovanie virtuálnych sídiel si objasníme v našom krátkom článku.

Čo to vlastne je virtuálne sídlo?

Pod pojmom virtuálne sídlo si môžeme predstaviť kanceláriu, v ktorej majú spoločnosti, ktoré využívajú túto službu, umiestnené svoje sídlo (podľa zákonov SR musí mať každá PO určené sídlo firmy) avšak reálne na tomto mieste spoločnosť žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonáva. Jedná sa teda výlučne o akési „prenajatie“ registračného sídla, ktoré má každá spoločnosť povinnosť uvádzať v oficiálnom registri firiem – ktorým je na území Slovenskej republiky Obchodný register SR. Prevádzkovateľ virtuálneho sídla označí obchodné meno svojich klientov na viditeľné miesto na danej nehnuteľnosti, ako aj riadne označí poštovú schránku.

Na akom princípe funguje virtuálne sídlo?

Službu virtuálneho sídla tvorí predovšetkým registračné sídlo, ktoré sa spravidla poskytuje aj s tzv. doplnkovými službami zameranými na administráciu prijatej korešpondencie pre danú spoločnosť. Medzi takého doplnkové služby zaraďujeme najmä preberanie a zaevidovanie došlej korešpondencie, notifikácia – upozornenie o prijatej zásielke, skenovanie, archivácia resp. preposlanie zásielky na vopred určenú adresu.

Kto využíva služby virtuálneho sídla?

Klientov, ktorí využívajú túto špecializovanú službu tvoria:

  • začínajúci podnikatelia, pre ktorých najdôležitejsím faktorom je minimalizácia nákladov na vedenie vlastnej kancelárie,
  • etablované spoločnosti využívajúce outsourcing pre korešpondenčno-administratívne činností,
  • podnikatelia, ktorí majú záujem vystupovať ako spoločnosť z väčšieho mesta (napr. Bratislavy),
  • drobní podnikatelia, ktorí nemajú záujem udávať ako sídlo firmy adresu svojho trvalého bydliska, prechodného pobytu,
  • zahraničné spoločnosti, otvárajúce svoje pobočky na území Slovenskej republiky,
  • občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré nedisponujú vhodnými priestormi pre svoju činnosť.

Aké sú najväčšie výhody využiť službu virtuálneho sídla (napr. v Bratislave)?

Medzi najväčšie výhody by sme mohli zaradiť predovšetkým minimalizáciu nákladov na vedenie vlastnej kancelárie, profesionálnu administráciu (outsourcing) prijatej korešpondencie, v prípade sídla v Bratislave prestíž, imidž spoločnosti z hlavného mesta SR, neopomenuteľná môže byť i anonymita, nakoľko v Bratislave sa eviduje štatisticky najviac registrovaných firiem na území Slovenskej republiky. Jednou z najviac využívaných služieb je aj preposielanie prijatých zásielok nielen v tuzemsku, ale aj do zahraničia.

Autor: Virtual Point

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.