Daňový úrad

Colný úrad

Slovenská obchodná inšpekcia

Iný štátny orgán

Dodávateľ

Obchodný partner

prijatá zásielka

Virtual Point

Vaše virtuálne sídlo

notifikácia o prijatej zásielke

skenovanie zásielky

preposielanie zásielky

Klient

Archív

Virtual Point

 • Úrady a pod

  Daňový úrad, Colný úrad, Slovenská obchodná inšpekcia, Iný štátny orgán, Dodávateľ, Obchodný partner

 • Virtual Point

  Prijmeme zásielku

 • Klient

  Lorem ipsum

Zmena sídla spoločnosti

Zákony Slovenskej republiky ukladajú povinnosť všetkým právnickým osobám mať uvedené sídlo spoločnosti v zákonom stanovenom registri, v tomto prípade Obchodný register Slovenskej republiky, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke – (www.orsr.sk).

Spoločnosť s ručením obmedzeným s 1 spoločníkom:

Listiny na vykonávanie zmeny sídla spoločnosti v Obchodnom registri:

 1. Dodatok k zakladateľskej listine, alebo úplné znenie zakladateľskej listiny – obidva dokumenty sú rovnocenné. V dodatku stačí uviesť zmeny, ktoré budú odlišné od posledného úplného znenia zakladateľskej listiny. V prípade, ak sa vyhotovuje nové úplné znenie zakladateľskej listiny, uvedú sa nové zmenené skutočnosti + zvyšný nezmenený obsah., ktorý dovtedy figuroval v zakladateľskej listine. Potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.
 2. Rozhodnutie jediného spoločníka – ide o prejav vôle jediného spoločníka v danej s.r.o., v ktorej rozhodne o zmene sídla spoločnosti z aktuálneho na nové sídlo. Potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.
 3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti spolu s aktuálnym výpisom z listu vlastníctva (stačí kópia z katastrálneho úradu) – jedná sa o listinu, kde vlastník prejaví súhlas s tým, že konkrétna spoločnosť bude mať sídlo na adrese nehnuteľnosti. V prípade viacerých vlastníkov je potrebný písomný súhlas každého z nich. Nie je potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.
 4. Súhlas môže byť nahradený nájomnou zmluvou v danej nehnuteľnosti.
 5. Splnomocnenie – ak bude ďalšie kroky k úplnému dokončeniu zmeny vykonávať iná osoba, ktorá Vás bude zastupovať pred okresným úradom – odbor živnostenského podnikania, obchodným registrom, daňovým úradom a podobne, je potrebné takého splnomocnenie. Potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.

Spoločnosť s ručením obmedzeným s 2 a viac spoločníkmi:

Listiny na vykonávanie zmeny sídla spoločnosti v Obchodnom registri:

 1. Dodatok sa v tomto prípade vyhotovuje k spoločenskej zmluve, resp. sa podáva úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 2. Zápisnica z valného zhromaždenia – všetci spoločníci z danej s.r.o. rozhodnú o zmene sídla spoločnosti a prijmú nové znenie spoločenskej zmluvy. Potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.
 3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti spolu s aktuálnym výpisom z listu vlastníctva (stačí kópia z katastrálneho úradu) – jedná sa o listinu, kde vlastník prejaví súhlas s tým, že konkrétna spoločnosť bude mať sídlo na adrese nehnuteľnosti. V prípade viacerých vlastníkov je potrebný písomný súhlas každého z nich. Nie je potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.
 4. Súhlas môže byť nahradený nájomnou zmluvou v danej nehnuteľnosti.
 5. Splnomocnenie – ak bude ďalšie kroky k úplnému dokončeniu zmeny vykonávať iná osoba, ktorá Vás bude zastupovať pred okresným úradom – odbor živnostenského podnikania, obchodným registrom, daňovým úradom a podobne, je potrebné takého splnomocnenie. Potrebné osvedčiť pravosť podpisov u notára/na matrike.

Na vykonanie zmeny konateľ spoločnosti podáva návrh na vykonanie zmeny spolu s vyššie uvedenými dokumentmi do Obchodného registra prostredníctvom verejne dostupného formulára, ktorý je k dispozícií na webovej stránke www.orsr.sk.

V prípade osobného podania na príslušný okresný súd – obchodný register je poplatok stanovený na 66€. Ak sa rozhodnete pre elektronické podanie, je poplatok polovičný a teda len 33€, avšak pri tejto možnosti sa vyžaduje zaručený elektronický podpis – ZEP. Po uhradení má registrový súd zákonnú lehotu na vybavenie podania 5 pracovných dní. V prípade úspešného zápisu súd vydá a zašle aktuálny výpis z obchodného registra.

Po úspešnom dokončení zmeny sídla Vašej spoločnosti je potreba ohlásiť zmeny vykonané v spoločnosti na príslušnom daňovom úrade, obvodnom úrade – živnostenského podnikania (poplatok 3€), sociálnej a zdravotnej poisťovni. Pri ohlásení zmien v spoločnosti je aktuálny nový výpis z Obchodného registra, potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v Obchodnom registri, oznámenie o zmene sídla spoločnosti v písomnej forme.

 

Zmenu sídla na úradoch vieme vybaviť za Vás.